Началния таг за задаване на заглавие е <h>, затварящия таг е </h>. Размерът на заглавията се определя с цифрите от 1 до 6 включително, като най-малък е размера на заглавие 6, а най-голям – размера на заглавие 1.

<h1>Заглавие</h1> Най-голям размер на текста
<h2>Заглавие</h2>
<h3>Заглавие</h3>
<h4>Заглавие</h4
<h5>Заглавие</h5>
<h6>Заглавие</h6> Най-малък размер на текста

При използването на този таг автоматично се добавя по един празен ред над и под текста на заглавието.

В тага <h> може да се включи атрибута align чрез стойностите на който да се укаже подравняване на заглавието вляво (left), вдясно (right) или в центъра (center), например:

<h2 align=“center“>Заглавие</h2>  и т.н.