PHP поддържа няколко различни типа променливи. Типа на дадена променлива се определя от вида на нейната стойност, която може да бъде:

– integer – цяло число (например 50)
– floating-point – число с плаваща запетая (например 3.14)
– boolean – логическа (булева) стойност – вярно (истина) и невярно (неистина)
– string – поредица от символи (низ)

1. Типа на променлива integer може да бъде каквото и да е цяло число, без значение дали с положителен или отрицателен знак. Примери за такива променливи са:

<?php

$celochislena_promenliva1 = 102;
$celochislena_promenliva2 = 12895;
$celochislena_promenliva3  = -37;
$celochislena_promenliva4  = 1;

?>

2. Типа на променлива floating-point е число с плаваща (десетична) запетая, без значение колко са цифрите преди и след запетаята. В PHP кода вместо запетая се използва точка. Примери за такива променливи са:

<?php

$chislo_s_plavashta_zapetaia1 = 3.14;
$chislo_s_plavashta_zapetaia2 = 178.54098361;

?>

3. Типа на променлива boolean може да приема само две стойности – true (вярно, истина) и false (невярно, неистина), например:

<?php

$logicheska_stoinost1 = true;
$logicheska_stoinost2 = false;

?>

4. Типа на променлива string може да съдържа поредица символи, например някаква дума или няколко думи и цифри. В даден низ (string) може да бъдат включени и имена на други променливи. Низовете трябва да се затварят в двойни („) или единични кавички (‘). Стойността на стринг, затворена в двойни кавички, автоматично бива проверяван дали не съдържа имена на променливи и ако в стринга бъде открито име на променлива, то бива заместено със стойността на тази променлива:

<?php

$malko_ime = „Иван“;
$familia = „Иванов“;

$trite_imena = „$malko_ime Петров $familia“;

echo „$trite_imena“;

?>

Горния код ще изведен на екран трите имена Иван Петров Иванов.

Освен това на една променлива може да се зададе изобщо да няма никаква стойност. Това става като и се присвои стойността null:

<?php

$promenliva_bez_stoinost = null;

echo „Няма никаква стойност: $promenliva_bez_stoinost“;

?>

На екрана ще се вижда само Няма никаква стойност:

При PHP има една важна особеност във връзка с типовете на променливите. В много програмни езици преди да бъде употребена една променлива е необходимо изрично да се укаже от какъв тип е тя. В PHP няма нужда предварителни да се декларира типа на променливата, тъй като софтуера на PHP автоматично го разпознава в момента на задаването на стойността на дадена променлива.

5. Накрая накратко ще разгледаме още един тип променливи – array (масив). Докато на описаните по-горе типове променливи се задават единични стойности, типа array представлява променлива, на която могат да се зададат едновременно множество стойности. Тя се ползва обикновено когато е нужно да се съхранят няколко близки по значение стойности, обединени под общо название. Например масив с название $avtomobili може да съдържа стойностите „Мерцедес“, „BMW“, „Форд“ и т.н..

Създаването на масив става чрез конструкцията array(), като отделните стойности се отделят чрез запетаи. Синтаксиса е следния:

$promenliva = array(„стойност1“, „стойност2“, „стойност3“);

Тъй като на една и съща променлива са присвоени едновременно няколко стойности, всяка от тези стойности автоматично получава пореден номер. Съответно всяка от стойностите на променливата е достъпна (например за извеждане на екрана) чрез името на променливата, съчетано с номера на стойността. Затова при работа със стойностите на масива индентификационните номера за съответните стойности трябва да се изписват, като се поставят непосредствено след името на променливата и трябва да бъдат затворени в големи квадратни скоби – []. Това е нужно, за да може PHP да „разбере“ която точно от многото стойности на масива имаме предвид. Началния номер започва от нула. Т.е. ако искаме да изведем на екран първата стойност на нашата примерна променлива $avtomobili трябва да напишем следния код:

<?php

$avtomobili = array(„Мерцедес“, „BMW“, „Форд“);

echo „$avtomobili[0]“;

?>

В случая първата стойност на масива е „Мерцедес“, затова тя автоматично получава индентификационен номер нула – [0]. Резултата от горния код ще бъде показане на екран на стойността Мерцедес. За да работим със следващата стойност трябва да напишем $avtomobili[1] и т.н.

Друг начин на дефиниране на променлива от тип array е като всяка стойност се зададе поотделно на променливата. В този случай при всяко присвояване на стойност на променливата може за прегледност да се укаже и индентификационния номер. Синтаксисът на такъв тип дефиниране на array променлива е следния:

$promenliva[0] = „стойност1“;
$promenliva[1] = „стойност2“;
$promenliva[2] = „стойност3“;

Дори ако не бъдат указани изрично номера на стойностите те ще им бъдат присвоени по подразбиране, т.е. ако напишем

<?php

$avtomobili[] = „Мерцедес“;
$avtomobili[] = „BMW“;
$avtomobili[] = „Форд“;

echo „$avtomobili[0]“;

?>

ще получим като резултат извеждане на думата „Мерцедес“, тъй като на първата стойност на масива автоматично е бил присвоен индентификационен номер 0.

Освен чрез цифри стойностите на масивите могат да бъдат идентифицирани и чрез буквени наименования, например думи или съкращения. Всяка от думите с които са идентифицирани различните стойности от масива се превръща в „ключ“ за съответната стойност. Обръщането към дадена стойност става като се изпише името на масива, следвано от ключа за стойността, който също трябва да е затворен в квадратни скоби, например:


<?php

$podpis[ime] = „Иван“;
$podpis[prezime] = „Петров“;
$podpis[familia] = „Иванов“;

echo „$podpis[prezime]“;

?>

Горния код ще изведе на екран стойността на масива $podpis която е с ключ „prezime“, т.е. „Петров“.

По-подробна информация за работа с масивите е дадена в материалите за PHP масиви.