П Ъ Л Н О М О Щ Н О

 От фирма / организация

Долуподписаният регистрант,

………………………………………………………………., ЕГН………………………………….. лична карта №……………………….., издадена на ……………………………….г. от МВР- ………………………, в качеството му на ………………………………. на „………………………………………………………………….“ (ЕАД/АД/ЕООД/ООД) със седалище и адрес на управление гр. ………………………………., ЕИК ………………………….., наричан по-долу Упълномощител,
или

 От физическо лице

Долуподписаният регистрант,

……………………………………………………………………, л. к. № …………………………, издадена на …………………. г. от МВР – ………………, ЕГН ……………….., с постоянен адрес: …………………………………………………………………………….., наричан по-долу Упълномощител,

УПЪЛНОМОЩАВА:

Хостинг“ ЕООД, с адрес по регистрация гр. София 1574, бул. Шипченски проход No 63, ЕИК 131190919,

и

СуперХостинг.БГ“ ООД, с адрес по регистрация и за кореспонденция гр. София 1797, кв. Изток, бул. Г.М. Димитров No 36, ЕИК 131449987, наричани по-долу Пълномощници заедно или поотделно

да го представляват пред Регистър БГ ООД ЕИК 103643084 и ИМЕНА БГ АД, ЕИК 203704570 за регистрация (трансфер) на домейни от областта .BG и .БГ, в това число следното:

  • по заявка на Упълномощителя да извършват регистрация, от негово име и за негова сметка, на домейн имена от областите .BG и .БГ

  • да обслужват регистрацията на домейните до момента на тяхното прекратяване или прехвърляне към друг регистратор, към Регистър БГ ООД или към ИМЕНА БГ АД

  • да посочат за административен, технически и финансов контакт при регистрацията на домейните Хостинг ЕООД или СуперХостинг.БГ ООД.

  • в рамките на обслужването Пълномощниците могат да променят имената на DNS сървърите, както и информацията за административен, финансов и технически контакт

  • само и единствено по заявка на Упълномощителя, Пълномощниците имат право да променят името и информацията за регистранта, могат да създават и обслужват заявки за прехвърляне или отказ от регистрация. За валидна заявка в тези случаи се смята присъствено или нотариално заверен документ в писмен вид, или заявка изпратена по е-поща, подписана с електронен сертификат на официален представител на Упълномощителя.

Пълномощниците нямат право да преупълномощават други лица за извършване на посочените действия.

Упълномощител: ………………………….