П Ъ Л Н О М О Щ Н О

 От фирма / организация

Долуподписаният …………………………………, ЕГН …………………., л. карта №…………….., издадена на …………….г. от МВР – ………………., в качеството си на ……………….
на  „…………………….“ (ЕАД/АД/ЕООД/ООД) със седалище и адрес на управление гр. …………………………………,

вписано в търговският регистър на …………… съд ,по ф.д. № …………… от …………… , с ЕИК …………… на основание чл. 26 от ТЗ

или

рег. по ф. дело №…………………г. по описа на ………………… съд, парт. №………………, том ….., стр…………….,

 От физическо лице

Долуподписаният …………… , постоянен адрес: гр./с. …………… ,ЕГН …………… ,
л.к. № …………… , издадена на ……………, от МВР гр. ……………

УПЪЛНОМОЩАВАМ

„Хостинг ЕООД”, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 63, с ЕИК 131190919, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,

да ме представлява пред Регистъра на домейни в областта .bg и подобластите – Register.bg. Пълномощното дава право по заявка от упълномощителя, „Хостинг ЕООД” да прави регистрация от негово име и за негова сметка, на домейн имена в областта .bg, както и да обслужва регистрацията им до момента на нейното прекратяване или прехвърляне към друг риселър или към Register.bg. В рамките на обслужването пълномощникът може да задава и променя имената на DNS сървърите, информацията за административен, финансов и технически контакт. Само и единствено по заявка на упълномощителя, пълномощникът има право да променя името и информацията за регистранта, може да създава и обслужва заявки за прехвърляне или отказ от регистрация. За валидна заявка в тези случаи се смята присъствено или нотариално заверен документ в писмен вид, или заявка изпратена по е-поща, подписана с електронен сертификат на официален представител на упълномощителя.

Пълномощникът няма право да преупълномощава други лица за извършването на посочените действия.

Дата: ……………г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ………………………………….                ПОДПИС: ………………….