Контрола на текста в CSS се извършва чрез следните атрибути и съответните им стойности:

1. font-family – Задава шрифт на текста. Възможните му стойности са названието на един или няколко шрифта, отделени със запетаи (например font-family: arial, sans-serif, helvetica, verdana).

2. font-size – Задава големина на текста. Възможните му стойности са цифрови – в пиксели (px) или пойнтове (pt) (например font-size: 14px).

3. font-weight – Задава удебеляване или „изтъняване“ на текста. Може да приема следните стойности:

normal – показва нормален текст
bold – удебелява текста
bolder – удебелява текста повече от bold
lighter – изтънява текста
100 – изтънява текста (същия ефект като lighter)
200
300
400 – прави текста какъвто е подразбиране (същия ефект като normal)
500
600
700 – удебелява текста (същия ефект като bold)
800
900 – удебелява максимално текста (същия ефект като bolder)

4. text-align – Задава позиционирането на текста в страницата. Възможните му стойности са:

left – подравнява текста вляво (същата е стойността по подразбиране)
right – подравнява текста вдясно
center – центрира текста
justify – подравнява текста едновременно вляво и вдясно

5. color – Задава цвят на текста. Възможните му стойности са цветове, описани чрез 16-тичната бройна система, чрез английските им названия или чрез задаване на RGB стойност. Например бял цвят ще се зададе
– чрез название: color: white
– чрез 16-тична стойност: color: #ffffff
– чрез RGB стойност: color: rgb(255,255,255)

6. background-color – Задава цвят за фон на текста. Възможните му стойности са цветове, описани чрез 16-тичната бройна система, чрез английските им названия или чрез RGB стойност, подобно на атрибута color.

7. text-decoration – Задава допълнителен ефект (украса) на текста. Възможните му стойности са:

underline – подчертава текста с долна черта
overline – подчертава текста с горна черта
line-through – зачертава текста
blink – кара текста да премигва
none – показва нормален текст, като премахва всички ефекти от текста (например премахва подчертаването на връзките)

8. letter-spacing – Задава разстояние между буквите на текста. Възможните му стойности са normal или зададено с цифри разстояние между буквите. Цифровите стойности могат да бъдат указани в пиксели (например letter-spacing: 5px) или сантиметри (например letter-spacing: 0.3cm). Тези стойности могат да бъдат и с отрицателен знак – в този случай буквите от текста се сбиват, тъй като разстоянието между тях се намалява (например letter-spacing: -2px).

9. word-spacing – Задава разстояние между думите в текста. Възможните му стойности са normal или зададено с цифри разстояние между думите. Цифровите стойности могат да бъдат указани в пиксели или сантиметри и да приемат отрицателен знак, подобно на стойностите на атрибута letter-spacing.

10. white-space – Задава дали текста да бъде показан точно както е написан в текстовия редактор, т.е. дали да се покажат всички „спейсове“ и „ентери“ – разстоянията между буквите, думите и редовете, както са написани например в Notepad или браузъра да игнорира оставените бели пространства в текста и да го покаже компактен. Възможните му стойности са:

normal – показва текста като игнорира оставените бели пространства
pre – показва текста точно както е написан в текстовия редактор, какъвто е ефекта от HTML тага <pre> </pre>
nowrap – не позволява текста да се пренесе на по-долен ред докато не се постави тага за прекъсване <br />. Ако текста е достатъчно дълъг в долната част на браузъра ще се появи лента за скролиране.

11. text-indent – Използва се при започване на нов абзац в текста. Оставя разстояние между лявата страна на страницата и началото на текста от първия ред на абзаца. Възможните му стойности са цифрови – в пиксели (px), сантиметри(cm) или проценти (%).

12. text-transform – Задава на текста главни или малки букви. Възможните му стойности са:

uppercase – задава на целия текст главни букви
lowercase – задава на целия текст малки букви
capitalize – задава като главна началната буква на всяка дума от текста
none – показва текста във вид по подразбиране

13. direction – Задава посоката, в която тече текста. Възможните му стойности са:

ltr – текста тече от ляво на дясно
rtl – текста тече от дясно на ляво

ПРИМЕР

Направете CSS файл (например myfile.css) със следното съдържание:

h1
{
font-family: arial, helvetica, sans-serif;
font-size: 36px;
color: #ff0000;
text-align: center;
text-transform: capitalize;
text-decoration: overline;
letter-spacing: -3px;
word-spacing: 1cm
}

След това направете HTML страница, в която използвайте тага <h1> и напишете някакъв текст, за да видите декларираните ефекти, като не забравяте, че в head на HTML документа трябва да разположите връзката
<link rel=stylesheet type=“text/css“ href=“myfile.css“ />. Т.е. трябва да напишете нещо подобно на кода по-долу:

<html>
<head>
<title>CSS Example</title>
<meta http-equiv=Content-Type content=“text/html; charset=windows-1251″ />
<link rel=stylesheet type=“text/css“ href=“myfile.css“ />
</head>
<body>

<h1>това е примерно заглавие</h1>

</body>
</html>

Експериментирайте, като променяте различните стойности, за да видите какъв ефект предизвикват.