Преди началния таг (<html>) на html документа се разполага тагът
<!DOCTYPE>.

Чрез тага <!DOCTYPE> и атрибутите му се указва на браузера каква версия на HTML или XHTML е използвана при написване на html документа и какъв е типът на документа.

1. При HTML 4.01 се използват 3 типа DTD (Document Type Declaration)

а. Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01//EN“
„https://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd“>

Ползва се когато при изграждане на страницата е използван CSS (Cascading Style Sheets).

б. Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN“
„https://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd“>

Ползва се когато при изграждане на страницата не са спазвани стриктно изискванията на HTML 4.01.

в. Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN“
„https://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd“>

Ползва се когато страницата е изградена с фреймове (frames).

2. При XHTML 1.0 съществуват същите 3 DTD:

a. Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN“
„https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd“>

Ползва се когато при изграждане на страницата е използван CSS (Cascading Style Sheets).

б. Transitional

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN“
„https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

Ползва се когато при изграждане на страницата не са спазвани стриктно изискванията на XHTML 1.0.

в. Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN“ „https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd“>

Ползва се когато страницата е изградена с фреймове (frames).

ПРИМЕР:

<!DOCTYPE html PUBLIC
„-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN“
„https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

<html>
<head> </head>
<body> </body>
</html>