Използвайте тага DOCTYPE (Document Type Declaration) в началото на всяка ваша страница, за да укажете на браузърите каква версия на HTML/XHTML ползвате. Например:

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN“
„https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

За подробности вижте страницата „Тагове преди началния таг html“ в секцията HTML Справочник.