П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ………………………………………………………, роден на ……………………г., л. Карта №………………….,
издадена на ……………………….г. от МВР – ………………………., в качеството си на ………………………… на „…………………………“ (ЕАД/АД/ЕООД/ООД) със седалище и адрес на управление гр. ………………, вписано в търговският регистър на ………………. съд ,по ф.д. № …………… от …………… , с БУЛСТАТ ……………….. на основание чл. 26 от ТЗ

или

рег. по ф. Дело №…………………..г. по описа на …………………….. съд, парт. №……………………, том ….., стр…………….,

наричано по-долу ФИРМАТА / ДРУЖЕСТВОТО

УПЪЛНОМОЩАВАМ

……………………………………………., ЕГН …………………., притежаващ л.карта №……………………, изд. на ………………….г. от МВР – …………………., местоживеене гр……………………………..

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

Да представлява ФИРМАТА / ДРУЖЕСТВОТО пред фирма Хостинг ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 63, с ЕИК 131190919, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Да упълномощи Хостинг ЕООД да прави заявка за регистрация на домейн имена в областта .bg и подобластите от името и за сметка на ФИРМАТА / ДРУЖЕСТВОТО и да извършва плащане към Хостинг ЕООД в брой или по сметка.

Да прави в Хостинг ЕООД заявки за промяна на имената на DNS сървърите, за промяна на името и информацията за регистранта и за прехвърляне или отказ от регистрация.

Дата: ………………… г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ……………………………..                      ПОДПИС: ………………