Ще споменем накратко още някои особености на константите в PHP.

Подобно на предварително дефинираните функции и променливи, PHP поддържа и широк набор от предварително дефинирани константи, т.е. константи които няма нужда да бъдат декларирани чрез функцията define(), а могат направо да се използват в скриптовете. Списък с тези константи може да видите в официалния сайт www.php.net

Съществуват и 5 специални предварително дефинирани константи, наречени „магически константи“ (magical constants), които не са константи в пълния смисъл на думата, тъй като могат да променят своята стойност в зависимост от констекста в който са използвани.

„Магическите константи“ са следните:

__FILE__ указва пълния път до текущия файл
__LINE__ указва текущия ред във файла
__FUNCTION__ указва име на функция
__CLASS__ указва име на клас
__METHOD__ указва име на метод

Например константата __FILE__ съдържа като стойност името и пълния път до текущия файл и ще има различна стойност в зависимост от това с какъв файл се работи в момента и къде се намира той. Ако примерно работите с файл на своята машина, който се нарича test.php и се намира в папка htdocs, която се намира в папка xampp, която е в папка Program Files на диск C:, тогава кода

<?php

echo __FILE__;

?>

ще ни върне като резултат пълния път до файла, а именно

C:\Program Files\xampp\htdocs\test.php