 Необходимост от основание

При регистрация на домейн в областта .bg, регистрантът може да предостави или да не предостави основание за ползване на името за желания домейн. Предоставянето или непредоставянето на основание за ползване на името влияе единствено при бъдещо арбитриране на домейна.

След придобиване на основание за ползване на името, регистрантът може да извърши промяна в регистрацията на домейна като направи в Host.bg заявка и предостави документи за това основание.

 Предоставяне на документи за основание

Регистрантът трябва да предостави на Host.bg документите за основание в оригинал. Когато се предоставят копия, документите трябва да се заверят от регистранта за вярност.

 Списък на одобрените документи за основание:

Библиографска справка
Договор за ДЗЗД
Договор за франчайзинг
Документ за заявена за регистрация фирма/организация
Документ за лиценз (Право за ползване)
Документ за множество действия с домейн
Документ за оттегляне на пълномощно
Документ за присъждане на ISSN или ISBN
Документ за проект на администрация
Документ за промяна на основанието за ползване на името на домейн
Заповед за назначаване
Заявка за регистрация на марка
Извлечение от Държавен вестник
Извлечение от корабен регистър
Лиценз на медия
Нотариално заверено пълномощно
Писмо от посолство или консулство
Пълномощно
Разрешение за строеж
Решение на патентно ведомство
Свидетелство за географско означение
Свидетелство за марка
Справка за географско означение
Справка за марка
Справка от Агенцията по вписванията
Справка от предварително проучване на марка от патентно ведомство
Съдебно решение
Съпроводително писмо
Уведомление от патентно ведомство
Удостоверение за ЕИК (Булстат)
Удостоверение за актуално състояние
Удостоверение за категоризация на туристически обект
Удостоверение за регистрация на клон на чуждестранно лице
Удостоверение за регистрация на медия
Удостоверение за регистрация на наименование на артистична група
Удостоверение от избирателна комисия
Удостоверение от избирателна комисия за учредяване на коалиция
Удостоверение от инициативен комитет
Удостоверение от патентно ведомство
Учредителен акт на организационен комитет

 Частни случаи

– Ако за основание служи: Името на регистранта

Документът за основание е: Копие от лична карта.

– Ако за основание служи: Име на фирмата

Документ не се изисква, ако фирмата е вписана в Търговския регистър.

 Повече информация за документите има в глава VII от  общите условия на Register.bg – Типове документи, обработвани от РЕГИСТРАТОРА / РЕСЕЛЪРА