Какво е .htaccess?
.htaccess е файл с който могат да бъдат променяни настройки на сървъра. Той позволява да се изпълняват множество функции, най-популярни от които са:
– създаване на собствена „404 error“ страница;
– показване на файловия списък в защитени директории;
– забраняване на IP адреси;
– промяната на началната страница  по подразбиране чрез задаване на файл да бъде използван в качеството на index файл и др.

Всяка версия на Apache уеб сървър поддържа .htaccess

Как да направя .htaccess файл?
Отворете който и да е редактор, например Gedit или Notepad и създайте файла. Файла практически няма име, а само разширение след точката, което е htaccess – това е причината, която може да породи известни трудности, тъй като някои операционни системи няма да го възприемат.
Ако не успеете да създадете файла, именовайте го по друг начин, например htaccess.txt, качете го на хостинга и след това го преименувайте с FTP програма.
Синтаксиса на командите в .htaccess трябва да бъде абсолютно верен, в противен случай файла няма да изпълни предназначението си.

Най-често използване на .htaccess

 • Най-често файла се използва за задаване на собствена 404 error страница.

Синтаксисът на командата е:

ErrorDocument errornumber /page.html

Например:

ErrorDocument 404 /notfound.html

или

ErrorDocument 404 errorfolder/notfound.html

в случай, че файла не е в основната директория.

Други команди на .htaccess

 • Забрана за показване на файлове и папки: Options -Indexes
 • Разрешаване за показване на на файлове и папки: Options +Indexes
 • Забраняване на IP адреси:

deny from 000.000.000.000

където 000.000.000.000 е забранения IP адрес.

При забрана на множество IP адреси се изписва deny from за всеки поотделно. С една команда deny from може да се забрани и цяла адресна област. За целта трябва да се укажат само първите 3 числа от IP адреса и да се сложи точка след тях: „000.000.000.“

 • Забрана на всички посетители: deny from all
 • Разрешаване на достъп за даден/и IP адрес/и: allow from 000.000.000.000
 • Задаване на алтернативен индекс файл. Когато не желаете индекса ви да бъде index.html или index.htm може да зададете друг файл като индексен чрез командата:

DirectoryIndex file

като на мястото на file сложите желания за индекс файл, например:

DirectoryIndex index.php
или
DirectoryIndex index2.html
или
DirectoryIndex index.php4
или
DirectoryIndex mypage.pl
или
DirectoryIndex index.wml и т.н.

 • Може да се зададат като алтернативни и няколко файла, например:

DirectoryIndex index.php mypage.pl index2.html index.htm index.wml

В този случай сървърът ще проверява подред отляво надясно кой от файловете съществува, за да го покаже като индексен.

Няма ограничения за задаване на индексен файл – ако разполагате с файл blabla.bla ще може да го зададете като индексен чрез DirectoryIndex blabla.bla

 • Задаване на html файлове да бъдат третирани като php файлове:
  AddType application/x-httpd-php .html
 • Пренасочване на папка чрез .htaccess

Възможно е цяла директория от даден сайт /например mydir/ да бъде редиректната към друга директория от друг сайт /например mynewdir от сайта mynewsite.com/:

Redirect /mydir https://www.mynewsite.com/mynewdir

 • Изключване на safe_mode чрез .htaccess:
  AddType application/x-httpd-php4 .php

Това са само някои от възможностите на .htaccess файла. Повече информация за използването на .htaccess може да намерите в материалите от папка Конфигуриране на Apache чрез .htaccess.