Още при появата на World Wide Web в началото на 90-те години на миналия век става ясно, че новото изобретение може да се ползва за 3 основни неща: комуникация, информация и търговия. Днес по отношение на комерсиалните дейности в мрежата се употребяват две понятия, които донякъде се припокриват, но все пак са различни:

– Електронна търговия (e-Commerce)
– Електронен бизнес (e-Business)

Електронната търговия е по-специализираното понятие и представлява част от по-широкото понятие Електронен бизнес. Под „Електронна търговия“ се разбира преди всичко продажбата на стоки и услуги през различни видове електронни магазини, складове и аукциони.

Електронният бизнес включва в себе си освен електронната търговия, също и всяка една комерсиална дейност, която се извършва през мрежата. Практически, почти всеки сайт в интернет, независимо от неговата тематика, може да представлява някаква форма на електронен бизнес.