Една от най-често използваните функции на SSI е извеждане на резултат от CGI програма, например брояч на посещенията, като най-честия случай е любимият на много хора Hit counter:

<!–#include virtual=“/cgi-bin/counter.pl“ –>