Цветовете в HTML могат да се задават чрез английски названия и чрез 16-тичен код. Разликата е, че чрез названия могат да се задават ограничен брой цветове и оттенъци, а освен това не всички браузъри възприемат названията. Препоръчително е да задавате цветовете в техния 16-тичен код.

При 10-тичната бройна система се борави с 10 цифри – от 0 до 9. Освен тази бройна система съществуват и други, една от които е 16-сетичната бройна система. При нея се използват цифрите от 0 до 9 плюс латинските букви от A до F. Следователно символите с които се борави при 16-сетичната бройна система, са следните:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F

Всеки цвят и оттенък могат да се представят в 16-сетична стойност. Точно тези стойности са разрешени за използване в HTML.

Браузърите показват всички цветове чрез комбиниране на различните стойности на само 3 цвята: червен (Red), зелен (Green) и син (Blue). Това е т.нар. RGB стандарт. Всеки един от тези 3 основни цвята може да приема стойности от 0 до 255. Всички останали цветове представляват някаква комбинация от тези стойности. Например кода за бял цвят в RGB стандарта е R:255, G:255, B:255, а кода за черен цвят е R:0, G:0, B:0, т.е. нулата „създава“ най-тъмната част на спектъра, а 255 – най-светлата.

Стойностите в RGB стандарта са представени чрез 10-тичната бройна система. Но езика HTML не възприема десетичните стойности на цветовете, затова те се превръщат в 16-сетични стойности. Всяка една от стойностите на RGB може да се представи чрез двойка символи от 16-сетичната бройна система. Така например 255 се изобразява в 16-сетичен код като FF, а 0 се изобразява като 00. В такъв случай кода за бял цвят придобива вида R:FF, G:FF, B:FF, а кода за черен цвят е R:00, G:00, B:00

В HTML-кода за цвят не се изписват буквите RGB, а само символите от 16-сетичната бройна система; те се пишат слято, а най-отпред се поставя знака диез (#). Така HTML-кода за бял цвят има вида #FFFFFF, а HTML-кода за черен цвят е #000000.

В HTML няма значение дали таговете, атрибутите и техните стойности се изписват с малки или големи букви, както няма значение дали стойностите на атрибутите се затварят в кавички. Но в XHTML съществува изискването таговете, атрибутите и техните стойности да бъдат изписани с малки букви, а стойностите на атрибутите да се затварят в двойни кавички. Затова буквите в 16-сетичния код трябва да са малки и целия код да бъде затворен в двойни кавички.

ПРИМЕР:

1. <body bgcolor=“black“>
2. <body bgcolor=“#000000″>

В горния пример на фона на страницата е зададен черен цвят, но в първия случай цвета е заден с английското название black, а във втория случай – чрез 16-тичния код на черен цвят #000000.

Стандарта HTML 4.0 поддържа следните названия на цветове:

   #00ffff   aqua
   #000000   black
   #0000ff   blue
   #ff00ff   fuchsia
   #808080   gray
   #008000   green
   #00ff00   lime
   #800000   maroon
   #000080   navy
   #808000   olive
   #800080   purple
   #ff0000   red
   #c0c0c0   silver
   #008080   teal
#ffffff   white
   #ffff00   yellow

В момента повечето браузъри поддържат над 100 названия на цветове – можете да ги видите на страницата „Цветове с названия“. Все пак е препоръчително във всички случаи да използвате 16-тичния код за цвят.

Не е необходимо да умеете да превръщате десетичните стойности на цветовете в шестнадесетични. В много сайтове са публикувани таблици с 16-сетичните кодове на стотици цветове, а дизайнерските програми показват кода на избрания от менюто цвят.

Съществува и таблица с т.нар. 216 „безопасни“ за web цветове.
Думата „безопасни“ изрично е сложена в кавички, защото това няма нищо общо с безопасността на вашия компютър, браузър или уеб-страница – те няма да се повредят, независимо какви цветове показват.

Термина „безопасен за уеб цвят“ идва от проблем, който са имали старите системи на Macintosh и PC. Те са можели да показват само 256 цвята, като при това са имали различни цветови палитри. Само 216 цвята от всичките 256 са съвпадали напълно и при Macintosh и при PC. Тези 216 цвята са получили названието „безопасни за Web цветове“. Таблица с тези цветове може да видите на страницата „216-те „безопасни“ за Web цвята“.

Дори и по-нови системи с по-големи възможности може да са настроени да показват 256 цвята. Затова е препоръчително при изграждането на уеб-страница по възможност да се ползва палитрата от тези 216 цвята. Това означава само едно – ползването на някой от тези цветове дава сигурност, че почти всички посетители на страницата ще видят именно избрания цвят, а не някакъв друг.

Разбира се, ако се ползват някакви други цветове извън „безопасните“, това няма да е фатално. В случай, че монитора на посетителя на страницата е настроен да показва само 256 цвята, а в страницата не са използвани „безопасни“ цветове, тогава цвета, който ще се вижда, ще представлява някакво приближение до действителния цвят. Понякога това може да развали търсения ефект и да покаже страницата не във вида, в който е била замислена.