Тагът body може да съдържа следните атрибути:

bgcolor=“цвят“ – задава цвят на фона на страницата
background=“image.gif“ – задава графичен файл във вид на фон
text=“цвят“ – задава цвета на текста в страницата
link=“цвят“ – задава цвета на връзките в страницата
vlink=“цвят“ – задава цвета на вече посетените връзки
alink=“цвят“ – задава цвета на връзките в момента на кликане в/у тях

topmargin=“цифрова стойност“ – задава разстоянието между съдържанието на страницата и горната част на браузъра в пиксели

leftmargin=“цифрова стойност“ – задава разстоянието между съдържанието на страницата и лявата част на браузъра в пиксели

rightmargin=“цифрова стойност“ – задава разстоянието между съдържанието на страницата и дясната част на браузъра в пиксели

bottommargin=“цифрова стойност“ – задава разстоянието между съдържанието на страницата и долната част на браузъра в пиксели

Забележки:

1. Цветовете могат да се задават с някои английски думи – например black за черен цвят, red за червен цвят и др. или като 16-ични стойности – например #000000 за черен цвят, #ff0000 за червен цвят и т.н. Списък с английските названия на цветовете и техните 16-ични стойности може да видите в страницата за цветове с названия.

2. Ако графиката която се задава за фон с атрибута background не се намира в същата папка /директория/ в която се намира и html документа, тогава трябва да се укаже пътя до графиката. Ако например снимката pic.gif се намира в папка folder1, на атрибута background трябва да се присвои следната стойност: background=“folder1/pic.gif“

3. Ако на атрибутите за разстояние се зададе стойност 0, тогава няма да има никакво разстояние между съдържанието на страницата и рамката на браузъра. Например при topmargin=“0″ съдържанието на html документа ще „залепне“ за горната част на браузъра.

Ако съдържанието на страницата е вмъкнато в таблица, за да има ефект от задаването на атрибутите за разстояние leftmargin и rightmargin на атрибута на таблицата align трябва да е присвоена аналогична стойност, например при leftmargin=“0″ в тага за таблица <table> на атрибута align трябва да е зададенa стойност left (<table align=“left“>).

За да има ефект от атрибута bottommargin страницата трябва да е достатъчно дълга. Той обаче няма да накара страницата да „залепне“ за долната част на браузера, ако му се зададе стойност 0 и страницата е къса.

4. Ако не се зададат атрибути на body остават стойностите по подразбиране – бял фон на страницата, черен цвят на текста, син цвят на връзките и т.н.

ПРИМЕР:

<body bgcolor=“#000000″ text=“#ff0000″ link=“#00ff00″ alink=“#0000ff“ vlink=“#ffff00″ topmargin=“0″ leftmargin=“0″>

Зададен е черен цвят на фона (#000000), червен цвят на текста (#ff0000), зелен цвят на непосетените връзки (#00ff00), син цвят при кликане върху връзка (#0000ff), жълт цвят на вече посетените връзки (#ffff00), без разстояние между съдържанието на страницата и горната част на браузъра и между съдържанието на страницата и лявата част на браузъра.

!ВНИМАНИЕ: Атрибутите на тага <body> са извадени от стандартите на езика и не се поддържат от XHTML 1.0 Strict DTD, макар че браузърите ще продължат да ги поддържат. За дефинирането на цвета на фона, връзките и пр. трябва да се използва CSS (Cascading Style Sheets).

Атрибутите на тага body и техните стойности могат да бъдат зададени в CSS-файл. След това чрез тага

<link rel=stylesheet type=“text/css“ href=“file.css“ />

който се помества в head-секцията на html документа тези стойности се задават на всяка една страница от уеб сайта. По този начин, ако един сайт съдържа например 20 страници и се наложи да се променя цвета на връзките, цвета на фона на страниците и т.н., ще се направи само една корекция – в CSS-файла, вместо да се коригира кода във всичките 20 страници. За повече информация относно работата със CSS (Cascading Style Sheets) прегледайте раздела CSS Справочник.